วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรีรวิทยา หมายถึง


สรีรวิทยา  เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่กลไกและกระบวนการ
ควบคุมการทำงานของเซล  อวัยวะหรือ
ระบบต่างๆ  ของสิ่งมีชีวิต  โดยจะได้รับการ
ควบคุมด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนให้อยู่ใน
ระดับเกือบคงที่อยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น
การศึกษาวิชาสรีรวิทยาจึงเป็นการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อให้เกิดความกระจ่างใน
กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การทรงสภาพปกติของร่างกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น